Aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

Aandelen - Kapitaal

Het totale kapitaal van WDP bedraagt 213.741.165,87 euro en wordt vertegenwoordigd door 186.557.793 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijk drempels voorzien de statuten van WDP, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire drempels van 3% en 7,5%.

Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.

Referentieaandeelhouder

Op 26 oktober 2012 heeft de referentieaandeelhouder, de familie Jos De Pauw, de totaliteit van haar aandelen, die in onderling overleg werden aangehouden, in onverdeeldheid ondergebracht in de familiale maatschapstructuur RTKA, waarin het bestaand onderling overleg werd geïnstitutionaliseerd. De houders van de stemrechten zijn de leden van het Beheersorgaan van de Maatschap RTKA, zijnde Robert, Tony, Kathleen en Anne De Pauw, met uitsluiting van elke andere houder van rechten op de deelneming. 

Aandeelhouderschap

 

Aantal  (aangegeven) aandelen

Datum van de verklaring

(in %)

Free float

142.528.747

 

76,40%

 

BlackRock-gerelateerde bedrijven1

9.448.417

12.02.2021

5,06%

  AXA Investment Managers S.A.1 4.738.986 02.11.2018 2,54%
 

Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel van 3%2

128.341.344

22.06.2022

68,79%

Familie Jos De Pauw (referentieaandeelhouder)3

44.029.046

22.06.2022

23,60%

Totaal aantal aandelen

186.557.793

 

100,00%

1 Het percentage wordt bepaald in de veronderstelling dat het aantal aandelen niet is gewijzigd sinds de meest recente transparantieverklaring en rekening houdende met het totaal aantal uitstaande aandelen van WDP.

2 Het aantal aandelen in handen van het publiek werd bepaald in de veronderstelling dat het totaal aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders die verplicht zijn tot kennisgeving van belangrijke deelnemingen krachtens de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, niet is gewijzigd sinds hun meest recente transparantieverklaring.

3 De referentieaandeelhouder, de familie Jos De Pauw, heeft de totaliteit van haar aandelen, die in onderling overleg werden aangehouden, in onverdeeldheid ondergebracht in de familiale maatschapstructuur RTKA, waarin het bestaand onderling overleg werd geïnstitutionaliseerd. 

Open en transparant

Openheid en communicatie naar de aandeelhouders toe, is een must voor elk beursgenoteerd bedrijf. Ook de aandeelhoudersstructuur zelf moet voor iedereen duidelijk zijn. Een inzicht in de stemkrachtverhoudingen binnen een onderneming, verhoogt immers de transparantie van het gevoerde beleid. Een goed geïnformeerd beleggerspubliek komt tenslotte ook de efficiënte en de correcte werking van de financiële markten ten goede. WDP staat dan ook volledig achter de Belgische transparantiereglementering. (Wet van 2 mei 2007)

Kennisgevingen drempeloverschrijding