Algemene voorwaarden MyWDP

Algemene voorwaarden MyWDP

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. Dit document beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het online portaal “MyWDP” (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’ genoemd) van Warehouses De Pauw NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap onder Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0417.199.869, die gevestigd is te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15 (hierna 'WDP' genoemd) aan haar klanten.

 

1.2. Definities

MyWDP-portaal: betekent het online klantenportaal van WDP, waar de Klant zijn Gebruikers identificeert en waar hij toegang heeft tot de beschikbare Documentatie. Het MyWDP-portaal is toegankelijk middels de volgende website: my.wdp.eu.

Documentatie: alle voor de Klant in het algemeen en een Gebruiker in het bijzonder relevante en beschikbare informatie en documenten omtrent zijn relatie met WDP dewelke WDP ter beschikking stelt via het MyWDP-portaal.

Gebruiker: natuurlijke persoon die door de Klant gemachtigd is het MyWDP-portaal te gebruiken of die uiteindelijk bedoeld is om dit te gebruiken.

Incident: een onverwachte onderbreking of kwaliteitsvermindering van de toegang tot of het gebruik van het MyWDP-portaal.

Admin User: de natuurlijke persoon-Gebruiker die tewerkgesteld is bij, gemachtigd is door de Klant om de Klant te vertegenwoordigen op het MyWDP-portaal en instaat voor het beheer van de accounts van de Gebruikers op het MyWDP-portaal, alsook de contactpersoon bij uitstek is voor wat betreft de communicatie met WDP inzake het My WDP-portaal.

Klant: elke onderneming in binnen- of buitenland die een klant is van WDP of (één van) haar dochtervennootschappen en in dit kader toegang heeft gekregen tot het MyWDP-portaal.

Factuur: verwijst naar het document dat als dusdanig wordt genoemd en waarmee WDP de betaling voor zijn diensten vordert.

Partij of Partijen: WDP en/of de Klant.

Dienst: verwijst naar het gebruik van het MyWDP-portaal.

Handelsmerk: alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere woorden of symbolen die verwijzen naar  enige diensten of businessactiviteiten van WDP.

 

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van het MyWDP-portaal, naast de daarop vermelde voorwaarden zoals maar niet beperkt tot bijvoorbeeld de privacyverklaring zoals vermeld onder 5. Privacybeleid. Het bezoek en het gebruik van het MyWDP-portaal gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Door zich toegang te verschaffen tot het MyWDP-portaal verklaart de Gebruiker gebonden te zijn door onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien hij niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient hij zich te onthouden van elk(e) toegang en gebruik van het MyWDP-portaal. Daardoor ziet de Gebruiker af van zijn eigen algemene en/of specifieke voorwaarden, ook als daarin vermeld wordt dat ze voorrang hebben. WDP is vrij deze Algemene Voorwaarden op om het even welk moment te wijzigen en deze wijzigingen zullen van toepassing worden op datum van de eerste mededeling ervan, via welk medium dan ook (bv. via het MyWDP-portaal).

 

2. TOEGANG TOT HET MYWDP-PORTAAL

2.1. WDP neemt het initiatief ter uitnodiging van haar Klanten tot gebruik van het MyWDP-portaal. De Klant zal hiervoor een uitnodiging ontvangen per e-mail, gericht aan de Admin User van de Klant. Na het invullen van de contactgevens, zal de Admin User de mogelijkheid hebben om vier (4) andere personen (minstens deels) toegang te geven tot het MyWDP-portaal.

 

2.2. De toegang tot het MyWDP-portaal wordt grotendeels door de Klant zelf bepaald, in die zin dat hij:

  • Verantwoordelijk is voor het aanduiden van maximaal vijf (5) natuurlijke personen (de Gebruikers, waaronder de Admin User) die toegang mogen krijgen tot het MyWDP-portaal;
  • Hij per Gebruiker de rol met bijhorende authorisaties zal dienen te bepalen en de respectievelijke gegevens waartoe hij/zij toegang mag hebben.

 

2.3. De toegang tot het MyWDP-portaal is exclusief voorbehouden voor de Klanten van WDP. De beëindiging van de contractuele relatie tussen WDP en de Klant brengt bijgevolg het einde van de toegang tot het MyWDP-portaal met zich mee.

 

3. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DIENST

3.1. WDP verleent u als Klant een tijdelijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor professionele doeleinden. Ieder ander gebruik, al dan niet tegen betaling, is verboden.

 

3.2. Om de levering van de Dienst te vergemakkelijken kan het noodzakelijk zijn bepaalde programma’s en/of gegevensbestanden (bv. cookies) te downloaden en te installeren op uw toestel. Door het gebruik van de Dienst wordt u hierover geïnformeerd en gaat u ermee akkoord dat WDP dergelijke gegevensbestanden en/of programma's installeert.

 

3.3. Indien u een zware en/of herhaalde inbreuk maakt op uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden kan WDP de verlening van de Dienst schorsen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving tot u aan al uw verplichtingen voldoet, ofwel de Dienst automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

 

3.4. WDP doet haar best om correcte en up-to-date informatie weer te geven op het MyWDP-portaal en kan deze informatie aanpassen en updaten zonder voorgaande melding. WDP, haar management, werknemers en derde partijen waarnaar op het MyWDP-portaal zou worden verwezen garanderen echter niet, noch impliciet of expliciet, dat het MyWDP-portaal accuraat, foutloos of virusvrij functioneert, noch dat de inhoud van het MyWDP-portaal op ieder ogenblik correct en/of volledig is, en zij wijzen in dat kader expliciet enige aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade af die voortvloeit uit de toegang tot en/of het gebruik van het MyWDP-portaal door de Klant.

 

3.5. Het MyWDP-portaal kan hyperlinks bevatten naar andere websites die mogelijks technisch niet gecontroleerd, noch aan herziening onderworpen worden door WDP. Bijgevolg kunnen WDP, haar management, haar werknemers en derde partijen, de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud, aangeboden via dergelijke links, of de beschikbaarheid van deze websites, niet garanderen. Bijgevolg aanvaardt WDP geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van deze hyperlinks en/of websites.

 

3.6. De facturatie-of verbruiksgegevens die toegankelijk zijn via het MyWDP-portaal zijn louter informatief en niet bindend ten aanzien van WDP. Het MyWDP-portaal vormt in geen geval een vervanging voor de verzending (door WDP of een derde-leverancier) van de wettelijke factuur in papieren vorm of elektronisch formaat.

 

3.7. WDP kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van zichzelf of een van zijn werknemers. In dat geval zal de aansprakelijkheid van WDP beperkt zijn tot de herstelling van de door de Klant geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz.

WDP is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade opgelopen door een Klant in het geval van een Incident. WDP wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de Dienst die zij aanbiedt aan haar Klanten. 

 

4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De Klant dient WDP alle medewerking te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van de Dienst en deze Algemene Voorwaarden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • bestanden, documenten of andere relevante informatie voor de levering van de Dienst bezorgen;
  • de gegevens in het MyWDP-Portaal als dusdanig onmiddellijk aan te passen in het geval de relevante informatie voor de levering van de Dienst niet langer accuraat of up-to-date is (bv. wijziging van het e-mailadres voor contact, wijziging van de contactgegegevens of identiteit van een Gebruiker);
  • het aanduiden van maximaal vijf (5) Gebruikers, waaronder de Admin User, die toegang mogen krijgen tot het MyWDP-portaal en het bepalen van de gegevens waartoe elke respectievelijke Gebruiker toegang toe mag hebben.

De Klant erkent en aanvaardt dat het niet verlenen van deze medewerking of (gepaste) informatie aan WDP met het oog op de levering van de Dienst deze levering kan beïnvloeden.

 

4.2. De Klant verbindt zich ertoe zijn gekregen identificatiecodes (wachtwoord, gebruikersnaam, enz.) geheim en vertrouwelijk te houden. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze identificatie-elementen wordt gemaakt. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen dient de Klant WDP daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

4.3. De Klant dient ervoor te zorgen dat enkel bevoegde personen toegang krijgen tot het MyWDP-portaal. De Klant dient alle andere veiligheids- of technische normen te respecteren die WDP van tijd tot tijd kan opleggen om in te loggen op het MyWDP-portaal. WDP kan niet controleren of aanvragen voor toegang en het gebruik van het MyWDP-portaal wettig zijn en wijst elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van frauduleuze of onrechtmatige toegang en frauduleus of foutief gebruik af.

 

4.4. De Klant verbindt zich ertoe het MyWDP-portaal te gebruiken als een goede huisvader, voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en gelijk welke documentatie die WDP ter beschikking stelt in verband met het MyWDP-portaal en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (indien van toepassing met inbegrip van de regels inzake databescherming) en andere rechten van derden.

 

4.5. De Klant verbindt zich ertoe de toegang tot, het gebruik van en de in het MyWDP-portaal beschikbare gegevens en Documentatie vertrouwelijk te behandelen.

 

4.6. De Klant moet ervoor zorgen dat alle Gebruikers die toegang hebben tot het MyWDP-portaal de verplichtingen nakomen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, en aanvaardt hiervoor de aansprakelijkheid.

 

5. PRIVACYBELEID

WDP leeft in verhouding met haar Gebruikers van het MyWDP-portaal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale toepasselijke wetten inzake de bescherming van privacy en de verwerking van persoonsgegevens na. Voor meer informatie hieromtrent en voor meer informatie omtrent het gebruik van Cookies, wordt verwezen naar de Privacyverklaring en Cookie Policy.

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. De naam en het logo van WDP zijn namen en Handelsmerken die beschermd zijn door nationale en internationale registraties.

 

6.2. De inhoud van het MyWDP-portaal wordt beschermd onder toepasselijke auteurs-, merken- en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele van deze rechten worden overgedragen aan de Gebruiker ervan. De op het MyWDP-portaal vermelde informatie mag niet zonder toestemming van WDP openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of bewerkt, behalve voor professioneel gebruik.

 

7. ALGEMENE BEPALINGEN

7.1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden geacht, dienen deze bepalingen zo geïnterpreteerd te worden dat ze coherent zijn met de geldende wetgeving, om de oorspronkelijke intenties van de Partijen zo goed mogelijk te weerspiegelen. De rest van de bepalingen blijft van kracht.

 

7.2. Het niet afdwingen door WDP van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van de Klant in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling kan niet worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van zulke bepaling of inbreuk, tenzij dit aldus schriftelijk door WDP wordt bevestigd. In elk geval zal zulks niet kunnen worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van enige toekomstige inbreuk.

 

7.3. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met het gebruik van het MyWDP-portaal of de aanvaarding, interpretatie of naleven van onderhavige Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Brussel (Nederlandstalige afdeling). Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van het MyWDP-portaal worden bovendien beheerst door het Belgische recht.