BE-REIT

BE-REIT

Op 26 augustus 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) onder bepaalde opschortende voorwaarden aan WDP een vergunning verleend als openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap (openbare GVV), overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV-Wet).

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van WDP heeft op 16 oktober 2014, de veranderingen van statuut van vastgoedbevak naar openbare GVV, overeenkomstig GVV-Wet, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend, en alle opgeschortende voorwaarden waaraan de statutenwijziging door de BAV en de vergunning verleend door de FSMA werden onderworpen, aldus zijn vervuld, geniet WDP vanaf 16 oktober 2014 van het statuut van openbare GVV.

Het GVV-statuut (of, verwijzend naar de Engelstalige generieke notie Real Estate Investment Trust, het BE-REIT-statuut) staat open voor operationele vastgoedvennootschappen die gespecialiseerd zijn in de terbeschikkingstelling van onroerende goederen aan gebruikers, en beantwoorden aan de wettelijke kenmerken van de GVV.

De GVV mag binnen de wettelijke grenzen andere types van vastgoed bezitten (aandelen in openbare vastgoedbevaks, rechten van deelneming in bepaalde buitenlandse ICBs, aandelen uitgegeven door andere REITs en vastgoedcertificaten), en alle activiteiten uitoefenen die verbonden zijn aan de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling (voor eigen portefeuille), de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. Een GVV streeft algemene bedrijfsdoeleinden na op lange termijn en handelt, net als elke andere operationele en commerciële onderneming, in het belang van de vennootschap en bij uitbreiding van al haar stakeholders.

Volgende kenmerken zijn eigen aan het openbare GVV-statuut:

  • verplichte verhandeling van de aandelen op een Belgische gereglementeerde markt (Euronext Brussels);
  • wettelijk vastgelegde maximale schuldgraad van 65% van haar activa;
  • uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het resultaat;
  • er gelden strikte regels met betrekking tot belangenconflicten;
  • occasionele en periodieke waardering van de reële waarde van het vastgoed door een onafhankelijke vastgoeddeskundige;
  • diversificatie van haar vastgoed op een zodanige manier dat de risico’s op passende wijze zijn gespreid, per type vastgoed, per geografische streek en per categorie van gebruiker of huurder;
  • een verrichting mag niet tot gevolg hebben dat meer dan 20% van haar geconsolideerde activa één enkel vastgoedgeheel vormt;
  • er gelden specifieke regels inzake interne controle-structuren.

BE-REIT association WDPEen GVV is onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen het normale tarief, zij het slechts op een beperkte belastbare grondslag (m.n. op de niet-aftrekbare beroepskosten, abnormale of goedgunstige voordelen en de bijzondere aanslag op geheime commissielonen). Wanneer een GVV deelneemt aan een fusie, een splitsing of een gelijkgestelde verrichting, zal deze verrichting niet van het regime van fiscale neutraliteit kunnen genieten maar zal deze aanleiding geven tot de toepassing van de exit tax aan het tarief van 15%. De door een GVV aan een aandeelhouder uitgekeerde dividenden, geven in de regel aanleiding tot de inning van de roerende voorheffing aan het tarief van 30%.

WDP staat, als openbare GVV, onder het prudentieel toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

 

WIJZIGING VAN HET STATUUT IN EEN OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV) (AFGEROND)

Op 26 augustus 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) onder bepaalde opschortende voorwaarden aan WDP een vergunning verleend als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (openbare GVV), overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV-Wet).

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van WDP heeft op 16 oktober 2014, de verandering van statuut van vastgoedbevak naar openbare GVV, overeenkomstig de GVV-Wet, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend, en alle opschortende voorwaarden waaraan de statutenwijziging door de BAV en de vergunning verleend door de FSMA werden onderworpen, aldus zijn vervuld, geniet WDP vanaf 16 oktober 2014 van het statuut van openbare GVV.