Blocker 2021 NL

Blocker 2021 NL

De volgende pagina’s van de website van Warehouses De Pauw NV (de “Vennootschap”) zijn beperkt toegankelijk en bevatten informatie over een door de Vennootschap voorgenomen transactie. Niets op deze website (of elke andere website waaraan deze website is gelinkt) vormt een uitnodiging of aanbod om aandelen van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen te verwerven.

DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE, DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT IN OF NAAR, DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIT NIET IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN MET DE WET.

De volgende informatie mag uitsluitend geraadpleegd worden door beleggers die toegang hebben tot deze informatie zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze documenten worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, is strikt verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als, (en mag niet worden opgevat als) een aanbod om te verkopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande aanbieding om te verkopen of in te schrijven op, of een uitnodiging voor een aanbod om te kopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande uitnodiging tot het kopen van of inschrijven op effecten van de Vennootschap, in of ten aanzien van, bewoners, inwoners of burgers van devEER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals onderstaand gedefinieerd), de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals onderstaand gedefinieerd) of het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals onderstaand gedefinieerd) of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied.

De effecten van de Vennootschap zijn niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of bij een andere effectenregulerende instantie van eender welke staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten. De effecten van de Vennootschap mogen niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd in de Verenigde Staten, tenzij in overeenstemming met een toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen volgens de US Securities Act en in overeenstemming met eventueel toepasselijke effectenwetgeving van om het even welke staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

Geen enkele informatie die vervat zit in de volgende informatie, of een kopie daarvan, mag rechtstreeks of onrechtstreeks worden meegenomen, verzonden of verspreid in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of waarvoor een registratie of vergunning binnen dat rechtsgebied vereist is. Het niet-naleven van die bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enige andere toepasselijke jurisdictie. De verspreiding van informatie die vervat zit in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap, kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennisnemen van dergelijke informatie en/of deze ontvangen, moeten zich informeren over de toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten zich aan die beperkingen houden.

Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk (elk een “Relevante Staat”) is de volgende informatie enkel gericht tot, en enkel bestemd voor, gekwalificeerde beleggers in die Relevante Staat in de zin van artikel 2(e) van Verordening ((EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en elke relevante implementatiemaatregel in elke Relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusverordening")) ("Gekwalificeerde beleggers").

In het Verenigd Koninkrijk is de volgende informatie enkel gericht tot en bestemd voor, en elke investering of investeringsactiviteit waarop de volgende informatie betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden ondernomen met, (i) personen met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die onder de definitie vallen van “investment professionals” onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”), (ii) zogenaamde “high net worth companies, unincorporated associations, etc.”, en dergelijke die vallen onder artikels 49(2)(a) tot (d) van de Order, en (iii) enige andere persoon aan wie het wettelijk mag worden meegedeeld (al deze personen samen zijn “Relevante Personen”). Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van deze informatie en mogen hierop niet handelen of vertrouwen.

In Zwitserland is een aanbieding van effecten zoals vermeld in de volgende informatie enkel gericht tot, en enkel bestemd voor, “professionele cliënten” in de zin van artikel 4 juncto 36 van de Zwitserse wet op financiële diensten (“Finanzdienstleistungsgesetz”) van 15 juni 2018 (“FINSA”) (naar dergelijke personen wordt gerefereerd als “Professionele Cliënten”). De aanbieding is derhalve vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren onder FINSA en de effecten zullen niet toegelaten worden tot verhandeling op enig handelsplatform in Zwitserland. Dit bericht is geen prospectus overeenkomstig FINSA en de Vennootschap zal dergelijk prospectus evenmin opstellen in het kader van het aanbod van effecten zoals hierin vermeld.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie, vooraf nagaan of die toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien die beperkingen door een persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, is de Vennootschap aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch heeft zij enige verplichting om deze informatie te updaten. De informatie op de website van de Vennootschap en de volgende informatie mogen niet worden beschouwd als een advies of aanbeveling, met inbegrip van maar niet beperkt tot investeringsadvies, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig voorspelling, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die wordt uitgedrukt in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap.

Door “ja, ik bevestig en verklaar” te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

(a)  u bevestigt en verklaart dat u bovenstaande waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en die zult respecteren; en

(b)  u bevestigt en verklaart dat

i.  u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in, of deze informatie niet raadpleegt vanuit, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika;

ii.  u (a) een Gekwalificeerde Belegger bent in de zin van de Prospectusverordening 2017/1129; indien u woonachtig bent in de EER (b) een “Professional Client” bent FINSA, indien u woonachtig bent in Zwitserland of (c) beide een Gekwalificeerde Belegger en een Relevante Persoon (zoals hierboven gedefinieerd) bent, indien u woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk;

iii.  u niet leeft, woonachtig bent of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie niet wettelijk is toegestaan;

             iv.  u een persoon bent aan wie het is toegestaan om deze informatie te ontvangen; en

v.  u er in alle omstandigheden mee akkoord gaat om de informatie op deze website niet door te sturen of op eender welke wijze te verzenden naar een persoon die deze informatie niet mag ontvangen zonder de toepasselijke wet- en regelgeving te overtreden of zonder de daarvoor vereiste registratie of licentie.

Ja, ik bevestig en verklaar en aanvaard gebonden te zijn door bovenstaande voorwaarden