Kapitaalverhoging 2016

Kapitaalverhoging 2016

Disclaimer

 

De volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Warehouses De Pauw Comm .VA (de “Vennootschap”) bevatten informatie met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door de Vennootschap (de “Aanbiedingsinformatie”), die enkel een openbare aanbieding in België vormt.

 

TOT DE AANBIEDINGSINFORMATIE OP DEZE WEBSITE MAG GEEN TOEGANG WORDEN VERSCHAFT DOOR, OF WORDEN GEOPEND DOOR, ENIGE PERSOON DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG IS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (MET INBEGRIP VAN HET AMERIKAANSE GRONDGEBIED, HIERNA DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA), CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN.

 

De Aanbiedingsinformatie wordt enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld om een publieke aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, aandelen van de Vennootschap te vormen (noch zal er een dergelijke aanbieding plaatsvinden) in, of ten opzichte van inwoners of burgers van, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke regelgeving van het betrokken rechtsgebied, of een dergelijke aanbieding of uitnodiging niet aan de vereiste voorwaarden voldoet overeenkomstig de wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied. De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt geen aanbod, of uitnodiging aan, eender welke persoon tot wie een dergelijke aanbod of uitnodiging niet mag worden gericht. De onherleidbare toewijzingsrechten en aandelen van de Vennootschap werden, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), of bij enige andere regulerende instantie voor effecten van een staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika, en de onherleidbare toewijzingsrechten en aandelen van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de Securities Act of ingevolge een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderhevig is aan, de registratievereisten van de Securities Act en enige toepasselijke effectenwetgeving van een staat. Geen enkele informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie, noch een kopie ervan mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of enig ander rechtsgebied waar dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik strijdig zou zijn met wet- of regelgeving of waarvoor enige registratie of vergunning vereist zou zijn in dergelijk rechtsgebied. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk uitmaken op de toepasselijke regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of enige ander toepasselijk rechtsgebied. De verspreiding van de informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen, en personen die kennis krijgen van en/of dergelijke informatie ontvangen dienen zich te informeren omtrent de mogelijke wettelijke beperkingen en deze na te leven. In het algemeen zal iedere persoon die tot de Aanbiedingsinformatie toegang wenst te krijgen vooraf dienen na te gaan dat deze toegang geen overtreding vormt van enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welke persoon worden overtreden.

 

De reproductie van de elektronische versies van de Aanbiedingsinformatie op (i) een andere website of op enige andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in een gedrukte vorm of eender welke andere drager met het oog op de verdeling daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Andere informatie vermeld op andere delen van de website van de Vennootschap of enige andere website maakt geen deel uit van de Aanbiedingsinformatie.

 

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via een hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op de website van de Vennootschap of opgenomen in de Aanbiedingsinformatie dient niet te worden opgevat als enige vorm van advies of aanbeveling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, investerings-, belastings- of enig ander advies, en er dient niet op te worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Meer bepaald kunnen werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap.

 

Door te klikken op de knop ”ik bevestig”, die u toegang verschaft tot de elektronische versie van de Aanbiedingsinformatie:

(a) bevestigt u bovenstaande waarschuwingen en beperkingen te hebben gelezen deze te hebben begrepen en deze te zullen respecteren, en

(b) bevestigt u dat:

  1. u woonachtig bent in België;
  2. u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in, en u zich tot deze informatie geen toegang verschaft vanuit, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan;
  3. u niet woonachtig of gedomicilieerd bent in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van dit document wettelijk niet is toegelaten,
  4. u een persoon bent die deze informatie mag ontvangen; en
  5. u er, in alle gevallen, mee akkoord gaat geen informatie van deze website te zullen versturen aan eender welke persoon die is gedomicilieerd of woonachtig is buiten België of die deze informatie niet mag ontvangen.

 

Ik bevestig