Kerncijfers

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018

Operationeel

     

Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (inclusief zonnepanelen) (in miljoen euro)

883,7

889,2

989,4

1.163,1

1.273,1

1.567,3

1.930,0

2.203,8 2.669,8 3.449,6

Totale grondoppervlakte (in m2) (inclusief gronden in concessie)

3.975.000

3.969.000

4.281.504

4.793.766

4.849.454

5.701.562

6.613.567

7.309.128 8.767.182 11.843.174

Verhuurbare oppervlakte (in m2)

1.302.670

1.356.407

1.659.621

2.018.150

2.137.602

2.432.230

3.081.943

3.375.482

3.756.983

4.485.050

Brutohuurrendement (inclusief leegstand)1 (in %)

8,3

8,3

8,3

8,2

8,2

8,0

7,6

7,5 7,1 6,7

Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot en met eerste vervaldag)2 (in jaren)

N/B

6,1

7,2

7,2

7,3

7,1

6,5

6,3 6,2 5,8

Bezettingsgraad3 (in %)

91,7

95,7

96,7

97,3

97,4

97,6

97,5

97,0 97,4 97,5

Operationele marge4 (in %)

92,4

91,8

91,7

91,3

91,8

91,8

92,1

93,3 92,5 91,3

Resultaat (in miljoen euro)

     

Vastgoedresultaat

57,8

62,7

69,1

81,3

89,0

101,8

129,1

139,7 154,5 187,9

Operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille)

53,4

57,5

63,3

74,3

81,8

93,5

119,0

130,2 142,8 171,6

Financieel resultaat (exclusief variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten)5

-18,1

-18,5

-18,9

-21,3

-22,1

-25,4

-27,1

-30,3 -25,7 -33,0

EPRA-winst6 

34,0

39,0

44,3

52,1

59,6

67,3

90,9

100,8 121,4 134,4

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep7

-22,7

-4,2

2,7

1,7

-0,7

19,7

47,4

31,2 101,5 208,3

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten - aandeel Groep

-10,9

-2,3

-17,3

-18,5

20,8

-19,4

7,8

1,8 16,5 -9,0

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

-2,9

-3,4

-3,5 -4,2 -4,8

Nettoresultaat (IFRS) - aandeel Groep

0,40

32,60

29,70

35,30

79,70

64,70

142,7

130,2 235,2 328,8

Financieel

     

Balanstotaal (in miljoen euro)

916,1

922,4

1.018,9

1.181,1

1.283,1

1.570,3

1.907,3

2.182,6 2.675,3 3.483,3

Eigen vermogen (exclusief de reële waarde van financiële instrumenten) (in miljoen euro)

399,3

406,0

453,3

520,6

576,7

682,5

829,4

1.091,7 1.281,3 1.580,5

Netto financiële schuld (in miljoen euro)

492,8

499,2

547,0

644,1

686,8

863,6

1.041,7

1.045,6 1.348,6 1.696,0

Loan-to-value8 (in %)

55,1

55,4

54,7

55,6

54,4

56,0

55,2

48,4 51,3 50,0

Schuldgraad (proportioneel) (conform GVV-KB) (in %)

55,3 55,2 55,1 56,1 55,1 56,7 56,8 50,5 53,1 51,8

Gemiddelde kost van de schulden9 (in %)

N/B

4,3

4,0

3,6

3,6

3,5

2,9

2,8 2,6 2,4

Interest Coverage Ratio10 (in x)

2,5

2,9

3,1

3,4

3,6

3,3

4,2

4,1 4,9 4,6

Gegevens per aandeel (in euro)

     

Brutodividend

2,94

2,94

2,94

3,11

3,25

3,40

4,00

4,25 4,50 4,80

EPRA-winst11

3,14

3,11

3,42

3,67

3,85

4,10

5,00

5,30 5,60 6,00

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep12

-2,29

-0,33

0,21

0,12

-0,05

1,20

2,60

1,64 4,68 9,31

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten - aandeel Groep

-1,01

-0,18

-1,34

-1,30

1,35

-1,18

0,43

0,09 0,76 -0,40

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen - aandeel groep

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

-0,18

-0,19

-0,18 -0,19 -0,21

Nettoresultaat (IFRS) - aandeel Groep

-0,21

2,60

2,29

2,49

5,15

3,94

7,85

6,86 10,84 14,69

EPRA NAV13

32,0 32,5 33,4 34,6 35,9 39,2 44,9 51,2 58,3 71,2

NAV IFRS14

29,3

29,6

29,4

29,9

32,8

35,2

41,5

48,4 56,3 68,5

Beurskoers

33,93

36,65

37,06

47,24

52,70

62,68

81,24

84,89 93,43 115,20

 

Sommige cijfers werden onderworpen aan afrondingsaanpassingen. Bijgevolg is het mogelijk dat cijfers die worden weergegeven als totalen in bepaalde tabellen geen precieze rekenkundige samenvoeging zijn van de cijfers die eraan voorafgaan.

 1. Berekend door de geannualiseerde bruto(cash)huren te delen door de fair value. De fair value is de waarde van de vastgoedbeleggingen na aftrek van transactiekosten (voornamelijk overdrachtsbelasting).
 2. Inclusief de zonnepanelen die worden meegenomen aan de resterende gewogen gemiddelde looptijd van de groene stroomcertificaten.
 3. Berekend in functie van de huurwaarden van de verhuurde gebouwen en de niet verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.
 4. De operationele marge of bedrijfsmarge bekomt men door het operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) te delen door het vastgoedresultaat. (APM)
 5. Financieel resultaat (exclusief variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten): dit is het financieel resultaat conform IFRS exclusief de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva, en geeft de werkelijke financieringskosten van de Vennootschap weer. (APM)
 6. EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com. (APM)
 7. Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep: gerealiseerde en niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden ten opzichte van de laatste waardering van de expert, met inbegrip van de effectieve of latente meerwaardebelasting die verschuldigd is, inclusief het propertionele deel van WDP in de portefeuille van geassocieerde vennootschappen en joint ventures. (APM)
 8. De loan-to-value bekomt men vanuit de IFRS-rekeningen door de netto financiële schulden te delen door de som van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, de reële waarde van de zonnepanelen en financieringen aan en deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures. (APM)
 9. Gemiddelde kost van de schulden: dit is de gewogen gemiddelde intrestvoet op jaarbasis voor de rapporteringsperiode rekening houdend met de gemiddelde uitstaande schulden en indekkingsinstrumenten gedurende die periode. (APM)
 10. Gedefinieerd als operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) gedeeld door intrestkosten min geïnde intresten en dividenden min vergoeding financiële leasings en soortgelijke.
 11. De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen. (APM)
 12. Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep per aandeel: betreft het resultaat op de portefeuille op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen. (APM)
 13. EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en andere investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen. Zie ook www.epra.com. (APM)
 14. De IFRS NAV wordt berekend als het eigen vermogen conform IFRS gedeeld door het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen op balansdatum. Dit betreft de nettowaarde conform de GVV-wetgeving.