Kerncijfers

Kerncijfers

WDP Financiële resultaten 2020

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018 2019 2020

Operationeel

         

Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (inclusief zonnepanelen) (in miljoen euro)

989,4

1.163,1

1.273,1

1.567,3

1.930,0

2.203,8 2.669,8 3.449,6 4.175,8 4.766,5

Totale grondoppervlakte (in m2) (inclusief gronden in concessie)

4.281.504

4.793.766

4.849.454

5.701.562

6.613.567

7.309.128 8.767.182 11.843.174 12.475.388 13.170.851

Verhuurbare oppervlakte (in m2)

1.659.621

2.018.150

2.137.602

2.432.230

3.081.943

3.375.482

3.756.983

4.485.050 5.038.303 5.490.697

Brutohuurrendement (inclusief leegstand)1 (in %)

8,3

8,2

8,2

8,0

7,6

7,5 7,1 6,7 6,3 6,1

Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot en met eerste vervaldag)2 (in jaren)

7,2

7,2

7,3

7,1

6,5

6,3 6,2 5,8 6,0 5,9

Bezettingsgraad3 (in %)

96,7

97,3

97,4

97,6

97,5

97,0 97,4 97,5 98,1 98,6

Operationele marge4 (in %)

91,7

91,3

91,8

91,8

92,1

93,3 92,5 91,3 91,6 90,7

Resultaat (in miljoen euro)

         

Vastgoedresultaat

69,1

81,3

89,0

101,8

129,1

139,7 154,5 187,9 216,6 242,7

Operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille)

63,3

74,3

81,8

93,5

119,0

130,2 142,8 171,6 198,3 220,1

Financieel resultaat (exclusief variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten)5

-18,9

-21,3

-22,1

-25,4

-27,1

-30,3 -25,7 -33,0 -40,2 -38,7

EPRA-winst6 

44,3

52,1

59,6

67,3

90,9

100,8 121,4 134,4 152,4 187,9

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep7

2,7

1,7

-0,7

19,7

47,4

31,2 101,5 208,3 277,4 187,9

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten - aandeel Groep

-17,3

-18,5

20,8

-19,4

7,8

1,8 16,5 -9,0 -29,9 -31,0

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep

N/R

N/R

N/R

-2,9

-3,4

-3,5 -4,2 -4,8 -6,2 -6,8

Nettoresultaat (IFRS) - aandeel Groep

29,70

35,30

79,70

64,70

142,7

130,2 235,2 328,8 393,7 324,6

Financieel

         

Balanstotaal (in miljoen euro)

1.018,9

1.181,1

1.283,1

1.570,3

1.907,3

2.182,6 2.675,3 3.483,3 4.222,8 4.790,4

Eigen vermogen (exclusief de reële waarde van financiële instrumenten) (in miljoen euro)

453,3

520,6

576,7

682,5

829,4

1.091,7 1.281,3 1.580,5 2.103,9 2.353,9

Netto financiële schuld (in miljoen euro)

547,0

644,1

686,8

863,6

1.041,7

1.045,6 1.348,6 1.696,0 1.851,2 2.108,3

Loan-to-value8 (in %)

54,7

55,6

54,4

56,0

55,2

48,4 51,3 50,0 45,0 45,0

Schuldgraad (proportioneel) (conform GVV-KB) (in %)

55,1 56,1 55,1 56,7 56,8 50,5 53,1 51,8 46,7 46,6
Net debt / EBITDA (adjusted)9 (in x) 8,1 8,1 8,1 8,8 8,5 7,9 8,6 9,0 8,0 8,3

Gemiddelde kost van de schulden10 (in %)

4,0

3,6

3,6

3,5

2,9

2,8 2,6 2,4 2,2 2,1

Interest Coverage Ratio11 (in x)

3,1

3,4

3,6

3,3

4,2

4,1 4,9 4,6 4,5 4,9

Gegevens per aandeel (in euro)

         

Brutodividend

0,42

0,44

0,46

0,49

0,57

0,61 0,64 0,69 0,74 0,80

EPRA-winst12

0,49

0,52

0,55

0,59

0,71

0,76 0,80 0,86 0,93 1,00

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep13

0,03

0,02

-0,01

0,17

0,37

0,23 0,67 1,33 1,69 1,08

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten - aandeel Groep

-0,19

-0,19

0,19

-0,17

0,06

0,01 0,11 -0,06 -0,18 -0,18

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen - aandeel groep

N/R

N/R

N/R

-0,03

-0,03

-0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04

Nettoresultaat (IFRS) - aandeel Groep

0,33

0,36

0,74

0,56

1,12

0,98 1,55 2,10 2,40 1,87

EPRA NAV14

4,8 4,9 5,1 5,6 6,4 7,3 8,3 10,2 12,8 14,3

NAV IFRS15

4,2

4,3

4,7

5,0

5,9

6,9 8,0 9,8 12,2 13,5

Beurskoers

5,4

6,8

7,5

9,0

11,6

12,1 13,4 16,4 23,2 28,3

 

Sommige cijfers werden onderworpen aan afrondingsaanpassingen. Bijgevolg is het mogelijk dat cijfers die worden weergegeven als totalen in bepaalde tabellen geen precieze rekenkundige samenvoeging zijn van de cijfers die eraan voorafgaan.

 1. Berekend door de geannualiseerde bruto(cash)huren te delen door de fair value. De fair value is de waarde van de vastgoedbeleggingen na aftrek van transactiekosten (voornamelijk overdrachtsbelasting).
 2. Inclusief de zonnepanelen die worden meegenomen aan de resterende gewogen gemiddelde looptijd van de groene stroomcertificaten.
 3. Berekend in functie van de huurwaarden van de verhuurde gebouwen en de niet verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.
 4. De operationele marge of bedrijfsmarge bekomt men door het operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) te delen door het vastgoedresultaat. (APM)
 5. Financieel resultaat (exclusief variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten): dit is het financieel resultaat conform IFRS exclusief de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva, en geeft de werkelijke financieringskosten van de Vennootschap weer. (APM)
 6. EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com. (APM)
 7. Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep: gerealiseerde en niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden ten opzichte van de laatste waardering van de expert, met inbegrip van de effectieve of latente meerwaardebelasting die verschuldigd is, inclusief het propertionele deel van WDP in de portefeuille van geassocieerde vennootschappen en joint ventures. (APM)
 8. De loan-to-value bekomt men vanuit de IFRS-rekeningen door de netto financiële schulden te delen door de som van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, de reële waarde van de zonnepanelen en financieringen aan en deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures. (APM)
 9. De net debt / EBITDA (adjusted) wordt als volgt berekend op basis van de proportionele accounts: in de noemer de EBITDA van de afgelopen twaalf maanden, aangepast om de geannualiseerde

  impact van externe groei weer te geven; in de teller de netto financiële schulden gecorrigeerd voor de projecten in uitvoering vermenigvuldigd met de loan-to-value van de Groep (aangezien

  deze projecten nog geen huurinkomsten genereren maar reeds (gedeeltelijk) worden gefinancierd op de balans).
 10. Gemiddelde kost van de schulden: dit is de gewogen gemiddelde intrestvoet op jaarbasis voor de rapporteringsperiode rekening houdend met de gemiddelde uitstaande schulden en indekkingsinstrumenten gedurende die periode. (APM)
 11. Gedefinieerd als operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) gedeeld door intrestkosten min geïnde intresten en dividenden min vergoeding financiële leasings en soortgelijke.
 12. De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen. (APM)
 13. Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep per aandeel: betreft het resultaat op de portefeuille op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen. (APM)
 14. EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en andere investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen. Zie ook www.epra.com. (APM)
 15. De IFRS NAV wordt berekend als het eigen vermogen conform IFRS gedeeld door het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen op balansdatum. Dit betreft de nettowaarde conform de GVV-wetgeving.