Privacyverklaring sollicitanten

WDP verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt in het kader van een aanwervingsproces, door ons zullen worden verwerkt.

 

In deze privacyverklaring verwijzen de begrippen WDP Groep, wij, we of ons naar Warehouses De Pauw NV met ondernemingsnummer 0417.199.869, die gevestigd is te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15 samen met haar dochtervennootschappen (waaronder WDP Nederland N.V., WDP Development NL N.V., WDP France SàRL en Warehouses De Pauw Romania SRL).

 

 1. Gegevens die we over u vergaren

 

We mogen de volgende gegevens over u vergaren en verwerken: naam, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses, werk historiek, gezinssamenstelling, gegevens over de gezondheidstoestand, persoonlijke kenmerken, nationaliteit, opleiding, beroep, nummer van identiteitskaart, nummer van de sociale zekerheid, enz.

 

De gegevens die we over u vergaren, worden door ons opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met:

 • de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; en
 • de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (AVG), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving in België;

in elk geval zoals van kracht en van toepassing en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen (hierna collectief “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” genaamd).

 

 1. Gebruik dat gemaakt wordt van uw informatie

 

In het kader van ons aanwervingsproces mogen we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om het aanwervingsproces te beheren en uw geschiktheid voor een bepaalde job opportuniteit te bevestigen;
 • om samen met u rond bepaalde (toekomstige) job opportuniteiten te kunnen werken;
 • Ingeval u niet weerhouden zou worden tijdens een aanwervingsproces, worden uw gegevens bijgehouden met het oog op eventuele toekomstige job opportuniteiten.

 

 

 1. Rechtsgrond

 

Uw gegevens worden vergaard en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • omdat dit vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen.

 

 1. Mededeling van uw gegevens

 

Met het oog op de hierboven uiteengezette doeleinden mogen we uw gegevens delen met onze dienstverleners op het vlak van rekrutering.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor enige geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd op uw gegevens.

 

 1. Uw rechten

 

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

o     u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;

o     u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;

o     indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;

o     u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;

o     als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken;

o     voor zover de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht en indien de verwerking berust op basis van (i) uw toestemming of (ii) de noodzaak voor het uitvoeren van een contract, heeft u het recht om uw gegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u WDP Groep verlaat, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar uw nieuwe werkgever overplaatsen.

 

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

 

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel en voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden en in ieder geval binnen de 30 werkdagen na ontvangst van uw verzoek. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten u dat weten. U heeft bovendien het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw aanvraag behandelen of verwerken.

 

 1. Bewaring van uw gegevens

 

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 

In het bijzonder zullen we uw gegevens, indien u niet weerhouden wordt, bijhouden voor een periode van 3 jaar na afloop van het aanwervingsproces.

 

Indien u wel weerhouden wordt, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden volgens het Intern Beleid inzake Gegevensbescherming van WDP Groep.  

 

 1. Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten?

 

Het verstrekken van bovenvermelde gegevens is immers noodzakelijk voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met WDP. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst mee te delen, zullen wij mogelijks genoodzaakt zijn om u niet te weerhouden.

 

 1. Contactgegevens

 

Vragen, commentaren en verzoeken omtrent deze privacyverklaring (met inbegrip van uw bovenstaande privacyrechten) moeten gericht worden aan:

 

WDP

T.a.v. Privacy advisor

Blakebergen 15

1861 Wolvertem

 

privacy [at] wdp.eu